Tự động gửi email cho khách tham dự webinar

03/11/2022 16:51

Menu “Email” để cài đặt nội dung email gửi khách hàng sau khi đăng ký và sau khi webinar kết thúc