Hướng dẫn auto webinar

02/11/2022 09:42

Hướng dẫn tạo 1 webinar cơ bản

Bước 1: Để tạo webinar chọn menu “Live” -> webinar ->  +webinar

 

Bước 2: menu “Chung” nhập tên webinar, tiêu đề, mô tả và số lượng khách tham dự bắt đầu từ bao nhiêu, sau đó “lưu”

 

Bước 3: menu “Video” có thể upload từ:

  • Vimeo: dán link vimeo của video, điền thời lượng của video, thời gian bắt đầu từ giây bao nhiêu sau đó “Lưu”

 

  • File: chọn file video đã upload ở trong mục Website -> file

 

Lưu ý: sau khi upload file lên chọn “+webinar” để thêm vào webinar.

 

 

  • Upload: tải trực tiếp file lên (video đuôi .mp4) sau đó lưu lại

 

  • Mp4: dán link file mp4 đã đồng bộ lên google drive… sau đó lưu

 

Bước 4: menu “Lịch” có thể cài đặt theo lịch phát hoặc liên tục:

  • Lịch phát: chọn “+lịch mới” để tạo lịch phát cụ thể theo khoảng thời gian -> cài đặt thời gian và giờ phát sau đó “Lưu”

 

 

  • Liên tục: cài đặt thời gian chờ sau khi điền form thông tin cá nhân

 

Bước 5: menu “Chờ” điền thông tin nội dung sau khi khách điền form xong được đưa vào phòng chờ khi chưa đến giờ

 

Bước 6: menu “Khách” sẽ hiển thị toàn bộ thông tin khách đã điền form thông tin bao gồm tên, email, số điện thoại. Mỗi khách có thể xóa, khóa, mở khóa, xem lịch sử chat.

 

Bước 7: menu “Chat” có thể import bằng file excel hoặc thêm từng tin nhắn trong quá trình phát video

 

  • Import từ excel thì sẽ tải file mẫu, trong file mẫu sẽ có các trường thông tin: thời gian xuất hiện chat, tên người chat, nội dung chat.

 

 

  • Tin nhắn: cài đặt thời gian xuất hiện chat, tên người chat, nội dung chat.

 

Bước 8: menu “ Ghim” tạo thông báo trên khung chat sẽ cài đặt nội dung thông báo và thời gian xuất hiện thông báo đó. Trong trường hợp có 2 hoặc nhiều thông báo thì thông báo trước sẽ kết thúc khi có thông báo mới.

 

Bước 9: memu “Quyền” có thể thêm tài khoản để phân quyền MOD hoặc Host để kiểm soát Zoom

 

 

Bước 10: menu “Email” để cài đặt nội dung email gửi khách hàng sau khi đăng ký và sau khi webinar kết thúc

 

Bước 11: menu “API” để kết nối với phần mềm salekit.io để đồng bộ dữ liệu thông tin khách hàng.