Black Word - Tự động chặn các tin nhắn chứa từ khóa vi phạm

03/11/2022 17:10

Menu "Chat" thêm các từ ngữ nghiêm cấm sử dụng để tự động chặn các tin nhắn chứa từ khóa vi phạm