Auto-Chat: Tạo và upload nội dung chat tạo sẵn

03/11/2022 16:53

Menu “Chat” có thể import bằng file excel hoặc thêm từng tin nhắn trong quá trình phát video

 

  • Import từ excel thì sẽ tải file mẫu, trong file mẫu sẽ có các trường thông tin: thời gian xuất hiện chat, tên người chat, nội dung chat.

 

 

  • Tin nhắn: cài đặt thời gian xuất hiện chat, tên người chat, nội dung chat.