Hướng dẫn cài đặt Notification (thông báo)

26/09/2023 15:18

Từ menu "Website " chọn " Cài đặt"

Chọn "Notification"

Tích chọn các thông báo muốn nhận và các vị trí nhân viên được thông báo -> sau đó "Lưu lại"

Quản lý và học viên sẽ nhận thông báo thông qua biểu tượng