Tắt chức năng chat - User không xem được tin nhắn chat của user khác

03/11/2022 16:59

Menu “Khách” sẽ hiển thị toàn bộ thông tin khách đã điền form thông tin bao gồm tên, email, số điện thoại. Mỗi khách có thể xóa, khóa, mở khóa, xem lịch sử chat.