API lấy thông tin đơn hàng

11/11/2021 15:15

API url : 

https://edubit.vn/api/getInfoOrder?order_id=aaa&token=XXX

Trong đó:

Tham số Ý nghĩa
Method GET
order_id

Mã đơn hàng.

token Là API Key trong Website -> Cài đặt -> API.

 

Nội dung trả về là  chuỗi JSON với HTTP code: 200

{

             status       : <Mã trạng thái>

           message   : <Nội dung thông báo>

  data          : <Danh sách data trả về>

}

 

Giá trị của Status:

  • OK - Thành công
  • TOKEN_ERROR: Sai Token
  • PARAM_NOTFOUND: Thiếu tham số >> Mô tả trong message
  • SITE_NOT_PAID: Trường free không được sử dụng >> Mô tả trong message
  • PARAM_INVALID: Tham số sai định đạng hoặc không đúng