THÀNH TÍCH ‘KHỦNG” CỦA HỌC VIÊN VIỆN HDI

Kết quả của học viên là minh chứng cho 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 đ𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̣𝒐 “𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒙𝒊̣𝒏” của Viện HDI.
Trong đó nổi bật nhất là học viên Đ𝑜̂̃ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑄𝑢𝑦̀𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 66 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑎̣𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 đầu tiên trong kì thi 𝐂𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐓𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐜 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.
Và Học viên Đ𝒂̣̂𝒖 𝑇ℎ𝑖̣ 𝐻𝑜𝑎̀𝑖 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝐴́ 𝑘ℎ𝑜𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 64 đ𝑖𝑒̂̉𝑚.
Chất lượng học viên thi đậu với số điểm trên 55 điểm đạt 6/8 – là con số đáng tự hào.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *