Trang chủ » Thạc sĩ, Luật sư NGUYỄN KHẮC THÀNH ĐẠT nói về sự ra đời của Viện HDI

Thạc sĩ, Luật sư NGUYỄN KHẮC THÀNH ĐẠT nói về sự ra đời của Viện HDI

Thạc sĩ, Luật sư NGUYỄN KHẮC THÀNH ĐẠT nói về sự ra đời của Viện HDI

Thạc sĩ, Luật sư NGUYỄN KHẮC THÀNH ĐẠT nói về sự ra đời của Viện HDI
Thạc sĩ, Luật sư NGUYỄN KHẮC THÀNH ĐẠT nói về sự ra đời của Viện HDI

Thạc sĩ, Luật sư NGUYỄN KHẮC THÀNH ĐẠT nói về sự ra đời của Viện HDI

Thạc sĩ – Luật Sư Nguyễn Khắc Thành Đạt nói về bối cảnh chung của Thị trường Bảo hiểm hiện nay.

Viện HDI ra đời là sự phù hợp để nguồn nhân lực Bảo Hiểm Việt Nam trang bị kiến thức cần thiết.