VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BẢO HIỂM

Phát Biểu của các Thạc Sĩ về sự ra đời của HDI

Trang chủ » Phát Biểu của các Thạc Sĩ về sự ra đời của HDI

Bác sỹ Quỳnh Mai nói về sự ra đời của Viện HDI

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Hùng nói về nhu cầu học tập của người làm Bảo hiểm

Thạc sĩ, Luật sư NGUYỄN KHẮC THÀNH ĐẠT nói về sự ra đời của Viện HDI