THÊM CHIÊU TẠO DOANH THU BẢO HIỂM ẢO

Các chi tiết nghi vấn đáng chú ý trong bài báo như sau:
NỘI DUNG NGHI VẤN 1
Kênh phân phối BHNT “áp dụng chế độ tuyển đại lý trả lương cứng 25 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng với điều kiện nhân viên đó phải đạt doanh số tối thiểu 80 triệu đồng/tháng trở lên”.
“Điều 38 – Nghị định 73/2016/NĐ-CP
1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài được quyền chủ động bán sản phẩm bảo hiểm dưới các hình thức sau:
a) Trực tiếp;
b) Thông qua đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm;
c) Thông qua đấu thầu;
d) Thông qua giao dịch điện tử;
đ) Các hình thức khác phù hợp với quy định pháp luật.”
Như vậy, nếu đó là hợp đồng lao động, trả lương cứng 25 triệu đồng/tháng, nghĩa là DNBH bán trực tiếp, không qua đại lý, thì những người ký hợp đồng lao động này chỉ có thể nhận thêm những khoản thu nhập khác không thể được gọi là “hoa hồng bảo hiểm”.
NỘI DUNG NGHI VẤN 2
“Ngoài ra, những khách hàng này còn có thể gặp khó khi muốn vay tiền ngân hàng do nằm trong “danh sách đen” trên hệ thống tín dụng”.
Từ khi nào, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được xem xét và đối xử như một khoản vay tín dụng mà khách hàng buộc phải có nghĩa vụ trả nợ? Quy định nào của pháp luật có thể áp dụng nếu không đóng được phí bảo hiểm, các nhà bảo hiểm có quyền cho khách hàng vào “danh sách đen”?
Bài báo đã vô tình gây ra một cách hiểu lệch lạc về đại lý bảo hiểm, nhân viên khai thác bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm (?),…. Nếu bài báo phản ánh đúng, thì các cơ quan quản lý nhà nước nên quan tâm xử lý DNBH vi phạm.
“Luật sư làng” Truong Minh Cat Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.